دوشنبه 25 تیر : - بهنمیر - 

جلسه با رئیس آموزش و پرورش 

بازدید از فعالیت دانش آموزان (شهدای گمنام)